గుర్తు

లేదు కాబట్టి ఈ జంట

ఒక యూజర్ దీని ఖాతా స్పష్టంగా నుండి తొలగించబడింది తనను ఒక ఫోటో పోస్ట్ మరియు ఒక యువతి మీద కూర్చొని ఒక పార్క్ బెంచ్ బుధవారం. అతను ఉపశీర్షికలు ఇది: ‘నేను కలుసుకున్నారు. ఈ ఫ్రెంచ్ అమ్మాయి న సంవత్సరాల క్రితం. ఇక్కడ మేము బోస్టన్ లో నేడు. జంట ఎవరు ప్రేమ దొరకలేదు న అలెక్స్ మరియు రోడ్జెర్స్ కలుసుకున్నారు సైట్ లో మరియు వివాహం లో. వంటి యూజర్ మరియు ‘ఫ్రెంచ్ అమ్మాయి,’ రోడ్జెర్స్ యొక్క చేశారు.

వివిధ దేశాల నుండి

మరియు. మరియు అది పని చేసింది

About