ఆ సమయాల్లో ఇది కేవలం తెలివైన ఉంది. మీరు కేవలం అడగండి ఆమె తీసుకోవాలని మీ సంఖ్య మరియు కూడా జోడించడానికి అని ఆమె సంప్రదించవచ్చు. మీరు ఒకవేళ ఆమె అవసరం తక్షణ సహాయం చేస్తుంది జోడించండి ట్రస్ట్ విభక్తము నేను గురించి మాట్లాడటం.

కానీ మధ్య ట్రస్ట్ లేకపోవడం మీరు రెండు అప్పుడు ఆమె.

ఏం మీరు చెప్పారు

ఆమె కాదు వంటి మీరు కూడా ఒక కారణం కావచ్చు.

ఆమె

కానీ మొదటి విషయం ఏమిటి స్నేహం మీరు భాగస్వామ్యం మరియు ఎంత బలమైన మీ బాండ్ ఉంది

About